Reklamace

K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží, v případě textilu nevyprané a jinak neupravované, s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodávajícího. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky: info@govindashop.cz, telefonicky na tel. +420 732 200 307, nebo písemně na adrese: Govinda shop, Soukenická 27, 110 00 Praha 1 .

Vrácení platby za reklamaci

Platba za reklamované zboží je hrazena obchodníkem na bankovní účet kupujícího. Obchodník vrací pouze platbu za reklamované zboží, nehradí částku za poštovné. Poštovné za reklamované zboží hradí obchodník pouze pokud dojde k omylu a záměně zboží ze strany obchodníka.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným ošetřením (praní, žehlení, použitím nesprávných prostředků k čištění,..)

d) nesprávným skladováním a zacházením

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky, či písemně. 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, Vaše číslo úču.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Zákony a předpisy:

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajůVRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má laulyam.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít laulyam.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V co nejkratším termínu zašlete, nebo předejte zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu včetně dokumentů (které jste obdrželi při zakoupení), původního označení zboží (visaček, atd…).

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů

  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno